FacebookTwitterYoutubeInstagram

Taxe de scolarizare

Home » Studenti » Taxe de scolarizare

TAXE DE ŞCOLARIZARE pentru anul universitar 2023 - 2024
 

 

 

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE
U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timişoara pentru anul universitar 2022 – 2023

 

Nr.crt.

 

Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene şi cetăţeni străini de origine etnică română

Cetăţeni străini din ţări terţe

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

 

 

 

1

Înscrierea la examenul de admitere*

100 RON

100 Euro

2

Înscriere la DPPD

20 RON

 

3

Înmatriculare în anul I

150 RON

100 Euro

4

Înmatriculare la DPPD

30 RON

 

5

Înmatriculare la II-a facultate

150 RON

200 Euro

6

Reînmatriculare

150 RON

200 Euro

7

Transfer-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ)
- extern (între universităţi din România)

150 RON
1000 RON

100 Euro
500 Euro

Transfer extern – de la programe de studii în limbi străine

1000 Euro

1000 Euro

8

Transfer de la zi la IFR (în cadrul facultăţii şi între facultăţi)

1500 RON

-

9

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor:

 • pentru domeniul medicină veterinară
 • pentru celelalte domenii din universitate

 

100 RON

 

320 EURO
270 EURO

10

Taxă susţinere examen de finalizare a studiilor pentru externi şi repetare examen finalizare pentru absolvenţii proprii

400 RON

 

11

 

Taxe de şcolarizare:
Forma de învăţământ – Cu frecvență
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Silvicultură
Facultatea de Management şi Turism Rural
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

 

 

2500 RON/an (anii II-IV)
3200 RON/an (anul I)

 

 

270 Euro/lună pt. celelalte domenii

Facultatea de Agricultură
-specializarea Agricultură – limba engleză
-specializarea Ingineria și protecția mediului în agricultură – limba franceză

 

2700 Euro/an
2700 Euro/an

Facultatea de Medicină Veterinară
Medicină Veterinară – limba română

5000 RON/an (anii II-VI)
5500 RON/an (anul I)

 

3200 Euro/an (anii de studiu IV-VI)
3500 Euro/an (anul III)
4500 Euro (anul II)
5500 Euro (anul I)

 

Medicină Veterinară (limba engleză şi limba franceză)

3200 Euro/an (anii de studiu IV-VI)

3500 Euro/an (anul III)

4500 Euro/an (anul II)

5500 Euro/an (anul I)

 

Taxă de procesare a dosarelor candidaţilor care optează pentru înscrierea la programele de studii în limbă străină la Facultatea de Medicină Veterinară

 • pentru un program de studii
 • pentru al doilea program de studii

 

100 euro
50 euro

 

100 euro
50 euro

12

Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Facultatea de Management şi Turism Rural

 

2600 RON/an (anii II-IV)
3000 RON/an (anul I)

 

2000 Euro/an

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

13

*Înscrierea la examenul de admitere

100 RON

120 Euro

14

Înmatriculare în anul I

150 RON

150 Euro

15

Înmatriculare la al  II-lea program

150 RON

-

16

Reînmatriculare

150 RON

-

17

Transfer
-intern (între facultăţi, la aceeaşi formă de învăţământ)
-extern (între universităţi)

 

150 RON
500 RON

 

30 EURO
120 EURO

18

Taxă susţinere examen de disertaţie:

 • pentru domeniul medicină veterinară
 • pentru celelalte domenii din universitate

 

-
200 RON

 

320 EURO
270 EURO

19

Taxă repetare examen disertaţie
-      pentru absolvenţii proprii

 • pentru domeniul medicină veterinară
 • pentru celelalte domenii din universitate

 

400 RON
-
-

 

320 EURO
270 EURO

20

Taxe de şcolarizare:
- Facultatea de Inginerie Alimentară - limba engleză
- pentru toate programele de studii/domeniile în limba română

- pentru programele de studii în limbi străine

 

3200 Euro/an
2100 RON/an (anul II)
3000 RON/an (anul I)
2700 EURO/an

 

3200 EURO/an

2700 EURO/an

21

Taxă reexaminare pentru anii anteriori
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Facultatea de Management şi Turism Rural
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

 

 

100 RON/examen

 

 

 

100 RON/examen

 

Facultatea de Medicină Veterina

200 RON/examen

200 RON/examen

22

Restanţă pentru anul în curs
Reexaminare pentru anul în curs

40 RON/examen
60 RON/examen

40 RON/examen
60 RON/examen

C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

23

**Înscriere la doctorat

200 RON

Medicină Veterinară - 340 EURO
I.R.V.A. - 290 EURO

24

**Înmatriculare la doctorat

200 RON

Medicină Veterinară - 340 EURO
I.R.V.A. - 290 EURO

25

Examen de competenţă lingvistică

50 RON

50 Euro

26

Taxă pentru repetare examene şi referate la doctorat

200 RON

Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 şi Ordonanţa nr. 22 din 29.08.2009

27

Taxă de susţinere teză de doctorat:

 • în stagiu
 • cu stagiu depăşit

 

500 RON
2100 RON

 

Medicină Veterinară - 640 EURO
I.R.V.A. - 540 EURO

28

Taxă studii doctorat cu frecvenţă

5000 RON/ an pentru anii III-IV
6000 RON/an pentru anul I-II

Medicină Veterinară –4500 EURO/an
I.R.V.A. – 3500 EURO/an

 

 

D. PROGRAME POSTUNIVERSITARE ŞI POSTDOCTORALE

29

Taxă înscriere la programele de formare şi dezvoltare profesională continuă

120 RON

 

30

Taxă înmatriculare program  postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

150 RON

 

31

Taxă înscriere la programe postdoctorale

200 RON

 

32

Taxă de studii programe postdoctorale

4000 RON/an

 

33

Taxă de procesare dosare pentru examenele de grad didactic II şi grad didactic I

200 RON

 

34

Eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I

50 RON

 

35

Taxă de înscriere la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

200 RON

 

36

Taxă de înmatriculare la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar

200 RON

 

37

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul I

1600 RON

 

38

Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II

1200 RON

 

39

Taxă echivalare titlu de „doctor” cu gradul didactic I

200 RON

 

40

Examen de diferenţă/echivalare program postuniversitar DPPD, nivel I și nivel II

200 RON/disciplină

 

41

Examen pentru Programul de studii psihopedagogice pt. studenţi cu taxă de la ciclul de studii universitare de licenţă

100 RON/disciplină

 

42

Facultatea de Medicină Veterinară - studii postuniversitare de specializare
Facultatea de Inginerie Alimentară – studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă  (120 ore/curs)

2600 RON/an
1000 RON/curs

2000 Euro/an

 

 

 

 

E. ALTE TAXE

43

Eliberarea duplicatelor  - acte studii
- carnet student, legitimaţii

100 RON
50 RON

30 EURO
15 EURO

44

Eliberarea programei analitice
Eliberarea programei analitice (mai vechi de 5 ani de la absolvire)

150 RON/an de studiu
250 RON/an de studiu

100 EURO/an de studiu

45

Eliberarea în regim de urgenţă a programei analitice (72 ore)

2500 RON

500 EURO

46

Eliberarea adeverinţei de autentificare a diplomei (pentru apostilare la Prefectură)

50 RON

-

47

Taxă eliberare supliment diplomă/ foaie matricolă la cerere

100 RON

48

Eliberare situaţie şcolară „la cerere”

50 RON/buc

15 EURO

49

Refacerea lucrărilor practice

15 RON/oră

 

50

Examene diferenţă ca urmare a modificărilor planului de învăţământ (credite)

40 RON

-

51

Repetare examen de selecţie, susţinere examen de selecţie

100 RON/examen

-

52

Taxă de eliberare diplome mai vechi de 3 ani

150 RON

53

Taxă eliberare documente originale din dosarul studentului (mai vechi de 5 ani de la absolvire).

 • pentru fiecare an care depășește cei 5 ani de la absolvire

250 RON
250 RON + 50 lei/an

54

Taxă de eliberare certificate de absolvire a programului de studii psihopedagogice, mai vechi de 3 ani, începând cu anul universitar 2014-2015

100 RON

55

Taxă de eliberare certificate de absolvire a programului de studii psihopedagogice, în regim postuniversitar, mai vechi de 3 ani, începând cu anul universitar 2014-2015

100 RON

56

Taxă susţinere examen abilitare

6000 RON

Taxă susţinere examen abilitare pentru cadrele didactice angajate ale universităţii, indiferent unde susţin examenul de abilitare, pe teritoriul României

 

1000 RON

 

 

 

F. TAXE COLEGIUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR USAMVBT

56

Taxă înscriere admitere

-

57

Taxă înmatriculare

50 lei

58

Taxă școlarizare

3000 lei/ 3 semestre

* Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior. Copiii orfani  ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia prezentării actelor doveditoare.  De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din U.S.A.M.V.B. Timişoara precum și angajații universității.

* Angajații universității U.S.A.M.V.B. Timişoara, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
Scutirile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

**Taxa de înscriere şi taxa de înmatriculare la studiile universitare de doctorat se reduce cu 50% pentru absolvenţii promoţiei 2022 şi angajaţii USAMVBT.
Cadrele didactice din USAMVBT beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de înscriere, înmatriculare şi şcolarizare pentru progamul de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivelul I şi II, în regim postuniversitar.
Cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara beneficiază de o reducere de 50% din toate taxele de școlarizare aferente programelor postuniversitare.

Pentru sesiunile de admitere 2022 (perioada de preînscriere și înscriere) nu se percep taxe de înscriere pentru primul dosar depus.
În cazul candidaților declarați admiși care au aplicat în perioada de preînscriere (până la data de 11.07.2022) nu se percepe taxa de înmatriculare pentru primul dosar depus.
Pentru candidații declarați admiși care s-au înscris online sau fizic la USAMVBT în perioada de admitere se va percepe taxa de înmatriculare.

Avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.03.2022 și 28.03.2022 și aprobate în ședința Senatului universitar din data de 30.03.2022.

 

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin

Secretar şef interimar,
Dr.Ing. Carolina Popa

Facultati
Facultatea de Agricultura
Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate
Facultatea de Management și Turism Rural
Facultatea de Medicina Veterinara Timisoara
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere
NEWSLETTER
USAMVBT
Telefon RECTORAT: 0256277009;
0256277122
FAX: 0256200296
FACULTĂȚI:
FA 0256277007;
FBIRA 0256277003
FHS 0256277006;
FIA 0256277004
FMTR 0256277005;
FMV 0256277008
Clinici Vet. 0256277012
Telefon rectorat@usab-tm.ro
rectorat.usamvbt@gmail.com
Calea Aradului nr.119
300645 Timisoara
judet Timis
Romania
Adresa
FacebookTwitterYoutubeInstagram
PlatiOnline
Copyright © 2023 USAMBVT . Web design by Royalty